Photos of Armstrong Presidents

J. Thomas Askew
J. Thomas Askew (1941-1943)